Služby

Projektová činnost

Jsme pro vás partnerem s autorizací na dopravní stavby, stavby pozemní i vodohospodářské …

 • zajištění vstupních podkladů (data katastru nemovitostí, geodetické zaměření skutečného stavu území, zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, tvorba průzkumů a další potřebné dokumentace – geologie, hydrologie, radon, hlukové studie, … )
 • vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP) vč. projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a se správci technické a dopravní infrastruktury,
 • dopracování dokumentace na základě získaných stanovisek, doporučení a vyjádření DOSS,
 • zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
 • dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) vč. zapracování podmínek stavebního povolení,
 • propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet,
 • koordinace projektu hlavním projektantem,
 • činnost technického dozoru stavebníka (TDS),
 • činnost koordinátora BOZP vč. vypracování plánu BOZP,
 • činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI),
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (2D, 3D), vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí.

PRÁCE SOUVISEJÍCÍ:

 • 3D vizualizace,
 • sférické snímkování, panoramatické snímkování,
 • pasportizace stavebních objektů,
 • pasporty vodohospodářských objektů,
 • tvorba geometrických plánů,
 • komplexní činnosti inženýrské vč. majetkoprávní problematiky (viz „inženýrské činnosti).