Služby

Právní vztahy k nemovitostem

NOZ počínaje 1. 1. 2014 zásadně změnil problematiku právních vztahů k nemovitostem. Obchodním partnerům v návaznosti na tento právní předpis a se znalostí další potřebné právní legislativy (katastrální zákon, energetický zákon, zákon o vyvlastnění, zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury) nabízíme právní servis v rozsahu:

 • příprava konkrétních smluvních dokumentů vč. veškerých příloh (smlouvy budoucí kupní či směnná, smlouvy směnné, kupní, darovací),
 • smlouvy o pronájmu,
 • věcná břemena, služebnosti,
 • účast na jednání smluvních stran, ověření podpisů,
 • příprava podkladů pro katastrální úřad,
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem,

Realizace zápisů do katastru nemovitostí:

 • vkladem, a to na základě návrhu o zahájení řízení (vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence či neexistence vlastnického práva, práva stavby, věcného práva, předkupního práva, zástavního práva a ostatních práv dle platné legislativy ),
 • záznamem,
 • poznámkou.

Zajišťujeme i komplexní realitní servis vč. realitní úschovy. Naprostou samozřejmostí je i:

 • dodávka znaleckých posudků (odhadů), geometrických plánů vč. souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků (příloha ke smluvním dokumentům), energetických průkazů,
 • dodávka dalších potřebných dokumentů nutných pro provedení zápisů do katastru nemovitostí,
 • poskytování právních rad a konzultací.