Služby

Inženýrská činnost

ZAJIŠTĚNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ K NEMOVITOSTEM

 • identifikace vlastníků dotčených nemovitostí na základě záborových elaborátů, ev. jiných mapových podkladů, za použití dat z ČÚZK, ev. jiných dat veřejně dostupných či vlastních (SPI, SGI, rastry, ortofotomapy, sférické snímky, 3D snímky),
 • příprava konkrétních smluvních dokumentů vč. veškerých příloh (geometrické plány, znalecké posudky, aj.) a jejich projednání se všemi smluvními stranami (zejména s vlastníky dotčených nemovitostí), realizace podpisů projednaných dokumentů,
 • vklady smluvních dokumentů do katastru nemovitostí vč. vyhotovení dokumentu „Návrh na vklad“.

FÁZE ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 • koordinace a řízení projektu, komunikace s investorem a projektantem,
 • projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci technické a dopravní infrastruktury, zajištění jejich vyjádření a stanovisek,
 • vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
 • vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení vč. zajištění pravomocného stavebního povolení.

FÁZE REALIZACE STAVBY

 • činnost technického dozoru stavebníka (TDS),
 • činnost koordinátora BOZP vč. vypracování plánu BOZP,
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí.

SOUČINNOST PŘI REALIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY

 • Spolupráce při tvorbě smluvních dokumentů, posuzování nabídek uchazečů ve výběrovém řízení.