>

Služby

TDI a BOZP

Technický dozor stavebníka (investora – TDI) je kontrolní činnost, kterou se sleduje, zda stavba je prováděna v souladu s:

 • projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení popřípadě jiných potřebných povolení a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo; V rámci této činnosti TDI (TDS) komunikuje jak s investorem tak se zhotovitelem stavby a s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled. Mimo jiné, TDI (TDS):
 • organizuje předání a převzetí staveniště, kontrolní dny a sepisuje zápisy z těchto dnů;
 • ohlašuje případné archeologické nálezy;
 • sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků;
 • v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem;
 • kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
 • účastní se kolaudačního řízení, spolupracuje a napomáhá v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečuje případné odstranění kolaudačních závad.

Konkrétní obsah a rozsah technického dozoru je obsahem smlouvy příkazní, stejně tak jako rozsah níže uvedeného KBOZP.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KBOZP) je proškolený bezpečností, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem je koordinovat opatření bezpečnosti práce v období přípravy a realizace stavby, a to zejména:

 • spolupráce s projektantem při zpracování projektové dokumentace,
 • zpracování plánu BOZP
 • zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
 • zpracování přehledu rizik, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout.

Povinnost zabezpečit výkon funkce KBOZP v případech vymezených zákonem č. 309/2006 Sb., má zásadně stavebník-zadavatel stavby (investor).